Borgen

På den lilla ruinkullen nära Mälarstranden, öster om klostret , genomfördes under 1990- talet arkeologiska utgrävningar som visade att platsen en bit in på 1200-talet bebyggts med ett stenhus och därtill några trähus, sannolikt ekonomibyggnader, allt signalerande en obefäst högstatusgård. Mälarens yta var då ca 3 m högre än idag varför kullen var nästan helt vattenomgiven, ett bra försvarsläge.

Strax efter 1200- talets mitt har gården brunnit varefter stenhuset byggts om och kullen befästs med en ringmur d v s anläggningen har fått borgkaraktär.

Emellertid har borgperioden inte varat lång tid. Platsen tycks ha övergivits då Vårfuberga kloster började byggas på platsen omkring år 1280 efter en markdonation av kung Magnus Ladulås, som senare även skänkte 100 mark silver till klostret, en ansenlig summa på den tiden.

Troligen har borgplatsen senare använts till och från som stentäkt ända fram i 1500- talet.